consortium Noordhollands Peil

Het consortium Noordhollands Peil heeft sinds 2012 een raamovereenkomst met de provincie Noord-Holland voor beleidadviesdiensten.Noordhollandse Peil

Noordhollands Peil is een samenwerkingsverband van een aantal gerenommeerde adviesbureaus op het gebied van ruimte, economie, milieu & bodem, landschap, financiën, bereikbaarheid. De deelnemende bureaus hebben elkaar inhoudelijk gevonden ten tijde van de aanbesteding van het Raamcontract Beleidsdiensten door de provincie Noord-Holland. Deze aanbesteding is succesvol verlopen voor Noordhollands Peil, de samenwerking smaakte naar meer. Daarom wordt de samenwerking nu ook bij andere projecten en aanbestedingen ingezet.

Specialisten verzameld onder één dak

Noordhollands Peil bestaat uit kleine bureaus die de kwaliteit bieden van specialisten, verzameld onder één dak. Naar analogie van een 'versmarkt' - de speciaalbakker, -slager en -groenteboer onder één dak – dat een alternatief is voor supermarktkwaliteit. Gezamenlijk beslaan de bureaus het gehele fysiek-ruimtelijke werkterrein. Ze zijn complementair aan elkaar.

Bureaus kijken over eigen vakgebied heen

Noordhollands Peil biedt producten en diensten integraal aan. Dat kan doordat bureaus graag samenwerken en in staat zijn om over hun eigen vakgebieden heen te kijken. De integraliteit vindt zijn beslag in programmastudies, marktstudies, structuurvisies, bestemmingsplannen, landschapsplannen, provinciale inpassingsplannen, mobiliteitvisies, gebiedsontwikkelingsopgaven, financieringsconstructies en milieu-, water- en bodemonderzoeksrapporten.

Flexibel werken en enthousiasme

Noordhollands Peil is flexibel; kleine bureaus zijn van nature gewend om flexibel te werken. Dat houdt in: snel en slagvaardig kunnen reageren op uitvragen en andere wensen van de klant, en ook onderling. Flexibiliteit gaat ook over het gemakkelijk kunnen samenwerken in wisselende formaties. Noordhollands Peil is gedreven en enthousiast. Onze ambitie is het maximaal ondersteunen van de provincie Noord-Holland, in een plezierige samenwerking bij alle uitdagingen van de komende jaren.

Deelnemende partijen

LievenseCSO: actief in de werkvelden infrastructuur, water en omgevingsvraagstukken, met specialisaties in waterveiligheid, milieu, ondergrondse leidingen, bodem en ruimtelijke planvorming.

Mobycon: verkeer- en vervoerplannen, beleid en advies, concessies OV, studies en analyses (VENOM), netwerkstudies.

Bosch Slabbers: landschappelijke visies, inrichting van natuurgebieden, recreatiegebieden, structuurvisies, culturele planologie, ruimtelijke kwaliteit, Stelling van Amsterdam, ILG, meerjarenprogramma landelijk gebied, klimaatadaptatie.

Planmaat: planeconomie, grondbeleid, risicomanagement, exploitatieplannen.

Bureau Stedelijke Planning: ruimtelijk-economische visies en beleid, markt- en haalbaarheidsonderzoeken, kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel, woonvisies en woningbeleid, afstemming ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer, programmatische inbreng bij nota's, structuurvisies, gebiedsontwikkelingen, leisure en zorg.

Urhahn Urban Design: stedelijke visies en strategie, stedelijke vernieuwing, stedenbouwkundige plannen herstructurering en nieuwe ontwikkelingen.

VINU consult: project- en procesmanagement bij gebiedsontwikkeling, ruimtelijke projecten en bereikbaarheidsvraagstukken, planning, verwerving, meerjarenprogramma infrastructuur, relatie infrastructuur, openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling, kustversterking.

Fakton: contracten, dealmaking, verdienmodellen, strategisch-financieel advies bij gebiedsontwikkeling, uitgifteadvies, marktonderzoek, grondverwerving.

Penvoerder consortium
VINU consult
E info@vinuconsult.nl
T 071-3648968